Informace pro veřejnost

Nejdůležitější předpisy, kterými se ZUŠ řídí:

  • zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
  • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
  • zákon č. 143/92 Sb. o platu
  • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
  • vnitřní směrnice a školní řád

 

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR