Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Název organizace:  Základní umělecká škola Vsetín

 

Informace poskytované správcem

I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

 

II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Mgr. Veronika Lelková

Kontaktní poštovní adresa: Základní umělecká škola Vsetín, Podsedky 285, 755 01

Telefonní čísla:  571 411 725

Elektronická adresa: reditel@zus-vsetin.org

Identifikátor datové schránky: zeavtpr

IČ: 00851 906

 

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

 

IV: Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení - osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás

získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita - jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost

 

V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas - poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti:

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 • seznamy zákonných zástupců pro spolek - klub přátel školy
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny
 • kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
 • předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění

 

Plnění či uzavření smlouvy - zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy

Právní povinnost - především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

 

Životně důležitý zájem - př. autonehoda, požár, katastrofa

 

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci - př. životní situace občana/žáka, správní řízení, policejní vyšetřování

 

Oprávněný zájem - používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III. V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou  a to  s  notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

 

Máte právo na :

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Jak Vaše data chráníme ?

Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupinzískáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

 

Ve Vsetíně

Statutární zástupce organizace :  Mgr. Veronika Lelková

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR