O projektu

Jedná se o partnerský projekt v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií, kterého se účastní 8 evropských základních škol. Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 12-15 let z různého sociálního prostředí, odlišných národností a kultur, kteří pocházejí ze znevýhodněných rodin s malou příležitostí cestování a vzdělávání. Takoví žáci mají většinou velmi slabé všeobecné znalosti, žádnou motivaci a sebejistotu, a snadno se vzdávají, pokud mají čelit obtížím v učení. Výsledkem jsou problémy v dospívání, při hledání uplatnění v budoucím životě, rozlišování životních hodnot, sebepochopení, atd. Většina opouští školu před 16. Rokem, často bez kvalifikace.

 

Projekt se zaměřuje na tři základní příčiny neúspěchu: nedostatek motivace a zájmu o učení, nedostatek sebedůvěry a sebejistoty a předčasné ukončení školy. Snaží se u problematických žáků vzbudit zájem o okolní svět, pozitivní přístup a motivaci formou zapojení se do podnětné a kreativní spolupráce zaměřené na kulturu. Umožňuje jim naučit se pracovat samostatně i v týmu, osvojit si ICT a jazykové dovednosti, překonávat překážky, předcházet neúspěchům a získat sebedůvěru.

 

Projekt je realizován formou mezinárodních setkání učitelů, koordinátorů a žáků, a kulturně-jazykových výměnných pobytů, organizovaných jednotlivými partnerskými školami. Žáci se účastní zajímavých hodin a tvořivých workshopů v malých skupinách a na úrovních, které odpovídají jejich možnostem, schopnostem a zázemí, odkud pocházejí. V rámci mezinárodních výměnných pobytů získávají schopnost komunikovat s žáky jiných evropských zemí, a to nejen v angličtině, ale také např. němčině, francouzštině, ruštině a španělštině. Poznávají odlišné evropské kultury a rozšiřují kulturní obzory, budují nová přátelství a cit pro mezikulturní toleranci a vzájemný respekt. Důraz je kladen i na výuku formou e-learningu, která žákům umožní zdokonalit se v práci s informačními a komunikačními technologiemi, což je v dnešní moderní době nezbytností. Jejich přínos do projektu pak představuje např. vytváření elektronických prezentací, článků, dotazníků a videí. Aktivní a kreativní zapojení v projektu ideálně vede ke zvyšování sebevědomí a zodpovědnosti žáků.

 

Výsledkem projektu u cílové skupiny žáků je rozvinout jejich skutečné schopnosti a uvědomění si sama sebe, zdokonalit jejich ICT a jazykové dovednosti, pomoci jim získat nový pohled na školu a učení jako takové, dostatečně je motivovat. Projekt se snaží žákům umožnit šanci na vzdělání odpovídající trhu práce a možnost získání zaměstnání v různých evropských zemích.

 

Partnerství škol také přinese sdílení a výměnu pedagogických zkušeností a metod mezi evropskými učiteli, a společné vytváření a osvojování si nových metod a strategií použitelných v každodenní praxi. Mimo jiné, projekt zahrnuje i vzdělávací semináře a setkání pro učitele, které jim umožní zdokonalit se v komunikaci v cizím jazyce a používání informačních technologií, a objevit nové možnosti ve výuce.

 

 

Mezinárodní projektová setkání:

2017 - Španělsko

2018 - Řecko

2019 - Turecko

2020 - Kypr

 

duben 2019 - kulturně-jazykový tábor v Polsku

duben 2020 - kulturně-jazykový tábor v České republice

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR