Úřední deska

Struktura informací:
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Název: Základní umělecká škola Vsetín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:  
Základní umělecká škola Vsetín  byla zřízena Krajským úřadem Zlín jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou 1.4. 1993.
Datum zařazení do sítě: 27.05.1996
Poslední aktualizace v síti: 01.09.2008
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
http://www.kr-zlinsky.cz/

Základní umělecká škola poskytuje zákltadní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Každý absolvent ZUŠ by měl mít takové základy vzdělání, aby obstál v jakémkoliv amatérském sdružení. Škola totiž nepřipravuje jenom budoucí profesionály, nýbrž dává nahlédnout do světa umění každému talentovanému člověku, dítěti či dospělému.r


3. Organizační struktura:
  schéma struktury    

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa:   Základní umělecká škola Vsetín
                                             Podsedky 285
                                             755 01 Vsetín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je  shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny: Každou středu od 14 - 16 hodin 

4.4 Telefonní čísla:  Radim Trčálek, DiS.
                            ředitel školy
                            telefon: +420 571 411 725
                            mobil: +420 730 571 062

Další telefonní čísla:
http://www.zus-vsetin.org/cz/1-o-skole/9-informace-o-skole/14-kontakty.html

4.5 Datová schránka: zeavtpr

4.6 Adresa internetové stránky:  http://www.zus-vsetin.org/cz

4.7 Adresa e-podatelny:  zastupce@zus-vsetin.org

4.8 Další elektronické adresy:

Radim Trčálek, DiS.
ředitel školy
E-mail: reditel@zus-vsetin.org

 

Mgr. Veronika Lelková
zástupkyně ředitele
E-mail: zastupce@zus-vsetin.org

Ing. Hana Lukešová
účetní
E-mail: hlukesova@zus-vsetin.org

Marta Filgasová
ekonomka
E-mail: ekonom@zus-vsetin.org

5. Případné platby lze poukázat:

Na základě údajů doručených rodičům žáků převodem z účtu na účet školy.

6. IČ : 00851906           


7. DIČ : 
Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.


8. Dokumenty :
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: 
Školní řád   
Školní vzdělávací program 
Pracovní řád
Organizační řád

8.2 Rozpočet:
2019 - ke stažení ZDE

2018 - ke stažení ZDE

9. Žádosti o informace:
Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, stanovuje ZUŠ Vsetín povinnost poskytnout informace vztahující se k její působnosti.
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

1) Písemně:
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola. Žádost musí obsahovat doručovací adresu školy, Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození,adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, není žádostí ve smyslu zákona.

2) Elektronicky:
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela škola. Žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny školy. Žádost musí splňovat stejné podmínky jako žádost písemná.
 
3) Ústně:
Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.


Škola žádost posoudí a:
a) brání-li nedostatek údajů o žadateli (žádost nesplňuje všechny podmínky zákona) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14 a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.


b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.


c) v případe, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.


d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může škola prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Pokud škola žádosti, byt i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání u nadřízeného úřadu.
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

10. Příjem žádostí  a dalších podání:
Postup při vyřizování stížností
 
11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím zástupce statutárního orgánu je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí zástupce statutárního orgánu, proti němuž  je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře:

přihláška ke studiu 
               
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: 
       
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/  
 
14. Předpisy:  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:   
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
Zákon č. 143/92 Sb. o platu
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
Vnitřní směrnice a školní řád

http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty

14. 2 Vydané právní předpisy:
sdělení rodičům

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí na adrese:
Základní umělecká škola Vsetín
Podsedky 285
755 01 Vsetín


v úředních hodinách: každou středu: 14 - 16 hod.

15. Úhrady za poskytování informací.
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací                 
a)
1. Za každou započatou 1 hodinu výkonu, vyhledávání informací v archivu školy, pořizování kopií originálních dokumentů školy, vyhotovení písemných informací a sdělení, kopírování, osobní jednání a další podobné úkony s tímto spojené: 150,- Kč


2. Kopírování: 
A4 jednostranně  2,- Kč 
A4 oboustranně   3,- Kč
A3 jednostranně  4,- Kč
A3 oboustranně   6,- Kč


3. Tisk na tiskárnách PC: 
A4 černobíle   3,- Kč
A4 barevně   10,- Kč


4. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:  dle platného ceníku České pošty


5. Přirážka za doporučenou zásilku: ke všem sazbám 12,- Kč


6. Přirážka za zaslání informace na dobírku: 12,- Kč

 

b)
Žadatel při podání žádosti a jejím zaevidování uhradí zálohu ve výši max. 75% na úhradu předpokládaných nákladů. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v pokladně v hotovosti. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení zaslané žadateli a to úhradou v hotovosti v pokladně, zaslanou složenkou nebo převodem na bankovní účet s uvedením variabilního symbolu na složence. Vyúčtování zálohy bude provedeno v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáváním informací a výsledná částka bude sdělena žadateli nejpozději ve lhůtě po poskytnutí informace. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace, nebo převzetím informace zaslané na dobírku.
Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí  informací. 

16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence

Bez licenčních smluv

 
17. Výroční zpráva podle zákona č.  106/1999 Sb. 

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2010/2011

 

 

 

 

 

 

Asociace základních uměleckých škol ČR